Thứ Bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018
Các đội tuyển
Đội tuyển trẻ
Các dịch vụ
Tìm kiếm

cialis 20mg

cialis generikum saveapanda.com

 
Trưởng phòngLê Tiến Dũng

Điện thoại: 04. 37.655953 
---------------------------------------------------------------------------------

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của phòng Tổ chức cán bộ

________________________________________

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-TCTDTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của Tr­ưởng  phòng Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội có chức năng quản lý, tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm giao về công tác tổ chức, cán bộ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn trật tự cơ quan.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, đề xuất ý kiến cho Giám đốc ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, các phương án về xây dựng bộ máy, củng cố, kiện toàn tổ chức; xây dựng quy hoạch, kế hoạch về biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm.

2.     Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng Trung tâm. Giúp Giám đốc kiểm tra, theo dõi việc quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của các phòng và việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng theo chức năng, nhiệm vụ đó quy định.

3.     Tham mưu và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý và thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cơ quan; quản lý và thực hiện công tác quốc phòng ở cơ sở theo quy định, hướng dẫn của cơ quan quân sự.

4.     Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản, quy định thuộc thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ; tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm. Tham gia giải quyết chế độ chính sách có liên quan đối với huấn luyện viên, vận động viên theo quy định.

6. Kiểm tra, theo dõi và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức. Phối hợp với Công đoàn Trung tâm tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

7. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm.

8. Phối hợp với phòng Quản lí huấn luyện và công tác chính trị theo dõi, giám sát, quản lí huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia và kiểm tra nội vụ.

9. Quản lý viên chức, nhân viên và tài sản; tổ chức kiểm tra, đôn đốc công việc của phòng theo đúng chức năng qui định. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Tổ chức cán bộ có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các tổ chuyên môn và chuyên viên, nhân viên.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Phòng. Các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công.

Viên chức, nhân viên chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm về công việc được giao.

Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng thực hiện quản lý viên chức, nhân viên; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản được giao theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/QĐ-HLQGHN ngày 20 tháng 03 năm 2009 của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức - Hành chính.

 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành:

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và các Trưởng phòng trực thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.                                      

                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                (Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại : 04.37657155
Email:
center@thethaoquocgiahn.com.vn

when to take naltrexone

vivitrol dosageprednisolon og kalk

prednisolon 37 5

abortion pill

buy abortion pill
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA HÀ NỘI
* Địa chỉ: P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
* Điện thoại: 04.37655131 - Fax : 04.37656093
* Email: center@thethaoquocgiahn.com.vn
fiogf49gjkf05